مزیت سوم

بررسی مدارک مورد نیاز جهت انجام حمل و نقل ایمن و کارآمد کالا، تهیه و آماده کردن مدارک و حصول اطمینان از مطابقت این مدارک با قوانین.