مزیت دوم

تهیه قیمت کالا، حل مسائل مربوط به انعقاد قرارداد بین المللی با طرف ایرانی و انجام نقل و انتقال بین المللی پول.