مزیت اول

انتخاب و توسعه محصولات مناسب برای بازارهای بالقوه به منظور واردات/صادرات هم در ارمنستان و هم در ایران، با انتخاب موثرترین کانال های بازاریابی و سیستم های توزیع.